Blog

반응형

전교 1등

 

에스프레소

우유

온도

시럽

 카페라떼

S머그

2샷

일반우유 

55~60

25~35

설탕 4 

 건강한 카페라떼

XL머그 

두유 

 차가운물

XL아이스

 

차가운물 

 

17

 

 차가운물 시럽


 

30~50 

설탕 4 


샘일병

 

에스프레소

우유

온도

시럽

 아메리카노

S머그

2샷

뜨거운물 

 

25~30 

설탕 1 

 엄청 쓴 아메리카노

4샷

 

 따끈한 우유

 

일반우유 

55~60 

20~25 

 

 뜨거운 우유

 

80~85 홍대소년

 

에스프레소

우유

온도

시럽

 휘핑크림

토핑

 콘파냐

더블에소

1샷 

 

 

 

바닐라 1 

휘핑 보통

시나몬 

 초코 콘파냐

   

초콜렛

 초코우유

S머그 

 

저지방우유

55~60 

25~30

초코 3 

 

 

 초코우유 2단

 

 

 

초콜렛 


웹툰작가    

 

얼음

에스프레소

우유

시럽

 도피오

더블에소

 

2샷

Pass 

 

설탕 1 

 트리플샷  

3샷

  

 시원한 얼음물

XL아이스

아주많이

 

차가운물 

30~35 

 

 시원한 얼음물 곱빼기

 

50 

 


포카리걸

 

얼음

에스프레소

우유

시럽

토핑

 아이스 카페라떼

XL아이스

보통

1샷

무지방우유

30~35

바닐라 2


 달지않은 카페라떼

S아이스

바닐라1

 
 다이어트 
 아이스 카페라떼
 

 따뜻하게 마실것

S머그 

 

 Pass

뜨거운물 

35~40

Pass 

 

 저를 닮은 커피

S아이스 

보통

1샷 

무지방우유 

25~29

바닐라 2 


 저를 닮은 커피 토핑

바닐라 


엄친아    

 

에스프레소

우유

온도

시럽

 더블샷라떼

더블에소 

2샷 

일반우유 

50~60 

20~25

바닐라 1

 자신있는 커피

 22~30

설탕1

 추천하는 커피 

초코 1

 에스프레소 

데미타세 

1샷 

 

 

 

설탕 1

 쓰디쓴 에스프레소 

 

 

 

 

 든든한 음료 뜨겁게

S머그

 

두유 

80~85 

33~40

 


외계소녀    

 

얼음

에스프레소

우유

시럽

 휘핑크림

토핑

 아이스 아메리카노

S아이스 

보통

4샷

차가운물 

13~15 

설탕 4 

 

 

 연한 

 아이스 아메리카노

2샷

50

  

 특별제조약 

XL아이스

 

일반우유 

40~45 

휘핑 

아주많음 

 

 우리별

 S아이스

많음

 

저지방우유 

15~20 

 

 

 선물 

S머그

 

 

25~30 

초코 3 

 

자바칩

 특별한 선물 

 

 

 

카라멜 


보드매니아   

 

에스프레소

우유

온도

시럽

 토핑

 카라멜라떼

S머그 

1샷 

일반우유 

55~70 

15~20 

카라멜 1 

카라멜 

 카라멜라떼 진하게

3샷

 따뜻한 물 

XL머그 

 

뜨거운물 

 

45~50 

설탕 1 

 

 든든한음료 

S머그 

 

두유 

35~39 

35~40 

 

 

 든든한음료 뜨겁게

 

 80~85

  

소공녀    

 

에스프레소

우유

 

온도

시럽

 토핑

 모카라떼

S머그

1샷 

저지방우유 

 

50~60 

30~35 

모카 3 

 

 예쁜 모카라떼

2샷

 

초콜렛

 핫밀크 

 

 

모카 1 

 

 홍차 

 

뜨거운물 

블랙티파우더


 

 

 추억의 홍차 

 


설탕 3 

 


땡땡이알바    

 

얼음

에스프레소

우유

온도

시럽

토핑

 핫초코

S머그 

 

 

일반우유 

50~60 

20~25

초코 2

 

 핫초코 곱빼기

  

40~45

초코 4

 

 얼음물 

S아이스

많음 

 

차가운물 


15~20

 

 

 카라멜더블샷

더블에소

 

 2샷

일반우유

50~60 

25~30

카라멜 2

카라멜

 카라멜더블샷 달게

 

카라멜 4


캐치미이프유캔    

 

에스프레소

우유

 

온도

 휘핑크림

 블랙티라떼

S머그 

 

일반우유

블랙티파우더

 40~50

20~30 

 

 블랙티라떼 샷 추가

1샷

 

 콘파냐

더블에소

1샷

Pass

 

 

 

휘핑 보통 

 진한 콘파냐

2샷

Pass

 

 

 

휘핑 많음 

 잠들기 좋은 음료

S머그 

 

두유

 

50~60 

15~20 

 


미스왕

 

얼음

에스프레소

우유


시럽

 녹차

S머그 

 Pass

Pass 

뜨거운물 

그린티파우더 

20~25

 

 연하게 우려낸 녹차

35~40

 

 아이스모카라떼

S아이스 

적음 

1샷

저지방우유 

 

15~20 

모카 1 

 쓴 아이스모카라떼 

보통 

3샷

 

 커피우유

 S머그

 

1샷

 온도 55~60

25~30

 Pass


미스테리마법사

 

얼음

에스프레소

우유

온도

시럽

토핑

 바닐라라떼

S머그

 Pass

1샷

일반우유

55~70

20~25

바닐라 1 

 

 바닐라라떼 토핑추가

 

 시나몬

 꽁꽁 언 얼음

XL아이스

아주

많음

 Pass 

뜨거운물

 

5~15

Pass 

 

 꽁꽁 언 얼음 샷추가

1샷 

Pass 

 

 

 

 미스테리음료

 더블에소

 

5샷 

Pass

 

 

바닐라 2 

초콜릿 


집사 루이

 

 얼음

에스프레소

우유


온도

시럽

 토핑

 페퍼민트라떼

S머그 

 

Pass 

저유당우유

페퍼민트

30~50

20~39

 

 

 에스프레소 페퍼민트라떼

 

1샷 

40 

25 

 

 

 아이스바닐라라떼

S아이스

적음

 

Pass

20~29

바닐라 2

 

 고급 아이스바닐라라떼

 

 22

 바닐라3

바닐라 

 아가씨가 좋아하는 커피

더블에소 

 

 

 

 

 Pass

 카라멜


아가씨

 

 얼음

에스프레소

우유


온도

시럽

 따뜻한 두유

S머그 

 

 

 두유

 

 40

 25

 

 약간의 녹차

 

 

뜨거운 물

 그린티


10~15 

 

 정통 홍차

 

 

블랙티

파우더


25

 

 달콤한 홍차

XL머그
20~30

설탕3반응형

'게임' 카테고리의 다른 글

스타크래프트 2 동영상  (2) 2007.05.19